I/ CẤP THÀNH PHỐ

Stt     TÊN THỦ TỤCTải về
 A.LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 1Thủ tục thành lập Trường mầm non

Tải về

2Thủ tục sáp nhập, chia, tách Trường mầm non
 
 

tai xuong

3Thủ tục đình chỉ hoạt động Trường mầm non
 
 

tai xuong

4Thủ tục cho phép Trường mầm non hoạt động trở lại sau khi đình chỉ
 

tai xuong

5Thủ tục giải thể Trường mầm non
 

tai xuong

6Thủ tục thành lập Trường tiểu học
 

tai xuong

7Thủ tục sáp nhập, chia, tách Trường  tiểu học
 

tai xuong

8Thủ tục đình chỉ hoạt động Trường tiểu học
 

tai xuong

9Thủ tục cho phép Trường tiểu học hoạt động trở lại sau khi đình chỉ
 

tai xuong

10Thủ tục giải thể Trường tiểu học
 

tai xuong

11Thủ tục cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường
 

tai xuong

12Thủ tục thành lập Trường trung học cơ sở
 

tai xuong

13Thủ tục sáp nhập, chia, tách Trường trung học cơ sở
 

tai xuong

14Thủ tục đình chỉ hoạt động giáo dục Trường trung học cơ sở
 
 

tai xuong

15Thủ tục cho phép Trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục trở lại sau khi bị đình chỉ
 

tai xuong

16Thủ tục giải thể Trường trung học cơ sở
 

tai xuong

17Thủ tục thành lập Trung tâm học tập cộng đồng
 

tai xuong

18Thủ tục đình chỉ hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng
 

tai xuong

19Thủ tục cho phép Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
 

tai xuong

20Thủ tục giải thể Trung tâm học tập cộng đồng
 

tai xuong

21Thủ tục công nhận Trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu
 

tai xuong

22Thủ tục giải quyết chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở ngoài tỉnh
 

tai xuong

 B.LĨNH VỰC VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ 
1Thủ tục quản lý và cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học)
 

tai xuong

2Thủ tục điều chỉnh văn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở
 

tai xuong

3Thủ tục cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở
 

tai xuong

4Thủ tục cấp lại văn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở
 

tai xuong

 
II/ CẤP XÃ, PHƯỜNG

SttTên thủ tục hành chínhTải về
 A.LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
1Thủ tục thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
 

tai xuong

2Thủ tục sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
 

tai xuong

3Thủ tục đình chỉ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tự thục
 

tai xuong

4Thủ tục giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
 

tai xuong